پیدا

اه آموزش ریاضی

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 شاید مناسب باشد در زمانی که ریاضی دانان در ها و مؤسسات عالی، تصمیمات مهمی را درباره برنامه ریاضی مدرسه ای می گیرند، حرف های پروفسور جورج پولیا را بشنویم. جورج پولیا، ریاضی دان و برجسته استانفورد بود که اثرات مهمی در توسعه نظریه احتمالات، نظریه اعداد، نظریه توابع و حساب تغییرات به وجود آورده است. او مؤلف و به وجود آورنده آثار ماندگاری هم چون: چگونه مسأله را حل کنیم، ریاضیات و استدلال های محتمل و خلاقیت ریاضی می باشد. این آثار، دانشجویان را تشویق و ترغیب کرد تا مسأله حل کن، شمند و مستقل شوند. او عضو افتخاری فرهنگستان مجارستان، جامعه ریاضی لندن، جامعه ریاضی سوئیس، و عضو فرهنگستان ملی علوم ، فرهنگستان علم و هنر و شورای ریاضیات کالیفرنیا، و عضو فرهنگستان علوم پاریس بود.یادگیری برای همه، همه جا و در تمام لحظات زندگی

درخواست حذف اطلاعات

معلم خوب بیش از 75 درصد از یادگیری هایی که در ک ن و بزرگسالان رخ می دهد (که غالباً خیلی هم با ارزش هستند)، یادگیری غیر رسمی است، که بر اساس نیازها و علاقه های یادگیرنده هدایت می شود.مادامی که با دوستان و خانواده در تعامل هستیم، از موزه ها، کتاب خانه ها و پارک ها دیدن می کنیم، تلویزیون تماشا می کنیم و مشغول کتاب یا رو مه خواندنیم، درگیر یادگیری غیر رسمی هستیم.نظریه های انگیزش و کاربرد آن ها در نحوه یادگیری دانش آموزان

درخواست حذف اطلاعات

روش تدریس تعاملی اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺖ. ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮضی اﺳــﺖ ﻛــﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳــﺎن آن را از راه ﻣﺸــﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط می ﻛﻨﻨﺪ. از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮضی و اﺳﺘﻨﺒﺎطی دارد ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ مختلفی از آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﭼﻨــﺪ ﻧﻮع اﻧﮕﻴﺰه دارﻳﻢ؟ و اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑـﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒـﺎط دارﻧـﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ می ﺷﻮد. ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮفی نظریه های انگیزش ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻧﮕﻴﺰش ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ جا ﺗﻌــﺪادی از اﻳــﻦ نظریه های انگیزش در ارﺗﺒــﺎط ﺑﺎ ﻳــﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻄــﺮح میﺷﻮد.ماهیت نظریه یادگیری اسپنس

درخواست حذف اطلاعات

kenneth w spence l. اسپنس در نظریه شرطی کمّی خود کوشید در چهارچوب شرطی شدن محرک – پاسخ به هدف نهایی یادگیری و رفتاری دست یابد. وی در بررسیهای خود به اصلاح و بهبود نظام روان شناسی هال پرداخت و یادگیری را یک فرایند ارتباطی میان محرک – پاسخ شناخت و از مفاهیم مختلف نظریه هال فقط به شمار معدودی از آنها صحه گذاشت.نقش انگیزش در اموزش و یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

معلم خوب بارها دانش آموزانی را دیده ایم که از لحاظ توانایی و استعداد یادگیری بسیار شبیه به هم هستند ،اما در پیشرفت تحصیلی تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند.این تفاوتها نه نتها در یادگیری درسهای آموزشگاهی بلکه در سایر فعالیتهای غیر تحصیلی نیز به چشم می خورد.این جنبه از رفتار آدمی به حوزه انگیزش مربوط می شودنظریه دونالد اولدینگ هب درباره یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

هب اولین نظریه پردازى است که عمدتا بر مباحث عصبی-فیزیولوژیکى تأکید مى ورزد و همچنین نظریه دونالد اولدینگ هب به رویدادهاى شناختى نیز وابسته است. نظریه او باعث پیوند علم عصب شناسی با روانشناسی شده است که امروزه از آن تحت عنوان “نوروپسیکولوژی” یاد می شود.نظریه نمونه گیری محرک: ویلیام کی استیس

درخواست حذف اطلاعات

ویلیام کی استیس در مینه سوتا دانشجوی اسکینر بود اما به خاطر نظریه آماری یادگیری استیس است که او مشهور شده است نظریه استیس را می توان کوششی برای کمی نظریه یادگیری گاتری دانست.چند نظریه درباره یادگیری بزرگسالان :مالکوم نو و مزیرو

درخواست حذف اطلاعات

روش تدریس تعاملی تحول در مفهوم و رویکردهای تدریس بزرگسالان سبب شد که این امر فقط به صورت تدریس یک سویه در نظر گرفته نشود بلکه به صورت فرآیند دو سویه یاددهی- یادگیری در نظر گرفته شود. این وضعیت موجب پیدایش نظریه هایی درباره یادگیری بزرگسالان شد که با موقعیت و علاقه آنان برای یادگیری مستقل سازگاری بهتری دارد. اکثر این نظریه های جدید بر یادگیری مشارکتی و تعامل گروهی تاکید دارند که در آن بزرگسالان بیشتر از آنچه از معلم یاد می گیرند از یکدیگر می آموزند.نظریه ی میدانی کورت لوین

درخواست حذف اطلاعات

 نظریه ی میدانی کورت لوین لوین نیز در جهت گشت کار می کرد، با این تفاوت که او برخلاف دیگران، که به طور عمده بر مطالعه ی ادراک تأکید می د، زیربنای کار خود را بر اساس بررسی نیازها، شخصیت و عوامل اجتماعی قرار داد؛ در حالی که ورتایمر، کافکا و کوهلر، به هنگام توضیح رفتار بر سازه های زیستی تکیه داشتند، لوین روانشناسی را یک علم اجتماعی می دانست.نظریه یادگیری معنی دار کلامی آزوبل

درخواست حذف اطلاعات

این الگو را دیوید آزوبل در سال ۱۹۶۳ تدوین کرد و یکی از الگوهای خانواده اطلاعات پردازی است که تحقیقات زیادی روی آن انجام شده و برای تشکیل ساخت شناختی دانش آموزان و معنادار یادگیری به کار می رود. از این الگو تقریبا برای هر محتوی و هر سنی استفاده می شود . الگوی پیش سازمان دهنده باعث یادگیری با معنا در دانش آموزان می شود و در آن معلم ساخت ذهنی دانش آموزان را به کنکاش و مطالب یادگیری را به ساخت ذهنی ارتباط می دهد.
روشهای کاهش و حذف رفتار های نا مطلوب

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 روشهای کاهش و حذف رفتار های نا مطلوب به دو دستة روشهای مثبت و روشهای منفی تقسیم می شوند.به طور کلی رفتارهای نا مطلوب را از دوراه می توان کاهش داد:(1) جانشین ساختن رفتار های مطلوب به جای آن ها و در نتیجه کاهش دادن غیر مستقیم رفتارهای نا مطلوب،(2)کاهش دادن مستقیم رفتارهای نا مطلوب.به روش هایی که در مورد اوّل به کار می روند روش های مثبت کاهش رفتار می گویند، زیرا همة آنها از اصل تقویت مثبت مشتق شده اند.روش هایی که در مورد دوم به کار می روندروشهای منفی کاهش رفتار نام دارند، زیرا در همة آنها از شیوه های کم وبیش آزارنده استفاده می شوند و، چنان که خواهیم دید، این روشها عوارض منفی ایجاد می کنند.خودماندگی در دانش آموزان ابت

درخواست حذف اطلاعات

معلم خوب گاهی معلّمان و اولیای مدارس دوره ابت به ویژه مدارس پسرانه در کلاس درس و حیاط مدرسه با دانش آموزانی مواجه می شوند که در خود فرو می روند و به محیط اطراف توجهی ندارند، در برقراری ارتباط با دیگران ناتوان هستند و نه فقط با ی تعامل ندارند بلکه از تماس با دیگران احساس بیزاری می کنند و نسبت به دیگران رفتار خشونت آمیز دارند.معنای تربیت چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

چه زمانی استفاده از روش سخنرانی در تدریس مفید تر است؟ معنی و مفهوم تربیت چیست؟ برای رسیدن به تعریف تربیت بحث را با توجه به معانی لغوی تربیت و اصطلاحاتی که مترادف آن به کار می روند پی می گیریم.قواعد تربیت متعادل

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 استعدادها و طبیعت انسان که تعلیم و تربیت باید متکی بر آن ها باشد باید همواره مورد توجه و عنایت مربیان و معلمان قرار گیرد. هم چنین می توان به هنجارهایی اشاره کرد که در تعلیم و تربیت جنبه اساسی داشته و تعیین کننده ی جهت گیری مربی هستند. این هنجارها را که در حقیقت از جمله اه تربیتی هستند، در قالب چهار قاعده می توان بیان کرد:نظریه یادگیری ثرندایک

درخواست حذف اطلاعات

ثرندایک، تحت تأثیر روانشناسى فیزیولوژیک قرار داشت و معتقد بود که مشخصترین یادگیرى در انسانها و حیوانهاى دیگر، یادگیرى از راه کوشش و خطاست که وى بعدها آن را یادگیرى از طریق گزینش و پیوند نامید؛ به بیان دیگر، ع العمل یا پاسخ موجود زنده (اعم از انسان یا حیوان) در مقابل محرک یا محرکها، ناشى از برقرارى ارتباطات عصبى در درون سازواره است، به طورى که در طول یادگیری، بتدریج پاسخهاى نادرست کم مى شود و به جاى آن پاسخهاى درست ـ که موجود را به هدف میرساند ـ ظاهر میشود و در ادامهٔ کار به یادگیرى منجرمیگرددروش تدریس تعاملی یا فعال چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

روش تدریس تعاملی یکی از روش های تدریس که امروزه به طور جدی مورد توجه شمندان عرصه تعلیم و تربیت قرارگرفته است، روش تدریس تعاملی یا فعال می باشد. از ویژگی های بارز چنین تدریسی فعال بودن معلم و دانش آموزان در فضایی کاملا اجتماعی و آزاد از نظر بیان شه ، نقد سازنده و بازسازی تجارب گذشته شخصی است. تدریس بخشی از آموزش است و به آن قسمت از فعالیت های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود.نقش انگیزه در تعلیم و تربیت دانش آموزان

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 چرا بعضی دانش آموزان، مشتاقانه به تکالیف خود روی می آورند و در انجام دادن تکالیف آموزشگاهی از خود سختکوشی نشان می دهند، حال آن که بعضی دیگر، از تکالیف خود اجتناب می کنند و از روی بی علاقگی به انجام دادن آن ها مبادرت می ورزند؟انگیزش و یادگیری: راه‏کارهای ایجاد انگیزش در دانش آموزان

درخواست حذف اطلاعات

معلم خوب تحقیقات انجام شده نشان می‏دهد که،کندآموزان و عقب‏ماندگان خفیف به خود سرزنش‏گری در برابر ش ت تمایل دارند و در مورد پیروزی، استنادهای بیرونی و ناپایدار می‏دهند. آنها باور ندارند که کوشش‏هایشان عامل کامی آنها و عدم تلاش آنها علت ش ت‏شان بوده است.تیزهوشی و تفکر:ذهنی که با پرسشگری مواجه است، خود را به چالش می کشد

درخواست حذف اطلاعات

روش تدریس تعاملی ذهنی که با پرسشگری مواجه است، خود را به چالش می کشد و می داند که یادگیری تنها در اثر تلاش و استقامت به دست می آید حتی اگر به ش ت منجر شود، بیش از دیگران می تواند به حداکثر شکوفایی برسدآموزگار امروزین، شدن و ماندن

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 آموزگار امروزین، شدن و ماندن:"به هر مدتی گردش روزگار / ز طرزی دگر خواهد آموزگار/ سرآهنگ، پیشینه کج رو کند / نوایی دگر در جهان نو کند"انگیزش و یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری فارس: انگیزش و یادگیری تحقیقات انجام شده نشان می‏دهد که،کندآموزان و عقب‏ماندگان خفیف به خود سرزنش‏گری در برابر ش ت تمایل دارند و در مورد پیروزی، استنادهای بیرونی و ناپایدار می‏دهند. آنها باور ندارند که کوشش‏هایشان عامل کامی آنها و عدم تلاش آنها علت ش ت‏شان بوده است.انواع انگیزش و نظریه های انگیزش

درخواست حذف اطلاعات

چه زمانی استفاده از روش سخنرانی در تدریس مفید تر است؟ انگیزش، یک مفهوم وسیع است. این مفهوم چندین واژه دیگر را که توصیف کننده عوامل مؤثر در انرژی و هدایت رفتار ما است نظیر: نیازها، علایق، ارزش ها، گرایش ها، اشتیاق ها و مشوق ها را دربرمی گیرد.انگیزش در یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 می توان انگیزه را دقیق تر از انگیزش دانست ، انگیزش عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد . مثلاً وقتی می پرسیم چرا فلان شخص رفتار خاص را انجام می دهد به دنبال انگیزه او هستیمنقش انگیزش در اموزش و یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

معلم خوب بارها دانش آموزانی را دیده ایم که از لحاظ توانایی و استعداد یادگیری بسیار شبیه به هم هستند ،اما در پیشرفت تحصیلی تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند.این تفاوتها نه نتها در یادگیری درسهای آموزشگاهی بلکه در سایر فعالیتهای غیر تحصیلی نیز به چشم می خورد.این جنبه از رفتار آدمی به حوزه انگیزش مربوط می شودنظریه های انگیزش

درخواست حذف اطلاعات

نظریه های انگیزش متفکران از زمانهای بس قدیم برای توجیه و تفسیر رفتار انسان و کشف انگیزه ها و علتهای آن، کوشیده اند(1) و نتایج کوششهای خود را به صورت «تئوری یا نظریه» اظهار کرده اند که اینک به معروف ترین این نظریه ها اشاره می کنیم.انگیزش و یادگیری در آموزش و پرورش

درخواست حذف اطلاعات

چه زمانی استفاده از روش سخنرانی در تدریس مفید تر است؟ «انگیزش» عاملی است که رفتار مشخصی را تحریک و هدایت می‏کند و پاسخی است به این سؤال که اساس یادگیری علم چیست؟ روان‏شناسان برای انگیزش اهمیت بیشتری نسبت به هوش قائل می‏شوند. آنان انگیزش را حاصل عواملی مانند مشوّق ها، نیازهای درونی،کنجکاوی، برانگیختگی و علت‏هایی می‏دانند که فرد برای رویدادها و نتایج اعمال می‏کند.آموزگاری؛ شغلی پر استرس

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 واقعیت این است که استرس همیشه برای انسان مضر نیست. در واقع خیلی ها معتقدند انسان برای حفظ سلامت خود تا حدودی به استرس نیاز دارد. وقتی استرس به شکل انگیزه ای مثبت کار می کند، سودمند به حساب می آید، اما اگر از این حد مطلوب فراتر برود، استرس ضررش از فایده اش بیشتر می شود.طرح درس براساس الگوی e5(تکلیف کلاسی)

درخواست حذف اطلاعات

این الگوی از پویاترین و کارآمدترین، الگوها است که در بسیاری از کلاس های دنیا با موفقیت در حال اجرا است. هر چندساخت گرایان دیدگاه های متفاوت وچندگانه ای در این نظریه ارائه کرده اند دیدگاه های مشترکی بدین شرح دارندارزشی مستمر و رویکرد نوین آموزشی

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 ارزشی مستمر ارزی مداوم فرایند آموزش، کوشش ها و عملکردهای دانش آموزان برای ب نتایج و اه آموزشی است. این کوشش ها در کلاس یا خارج از کلاس و در طی یک دوره آموزشی مورد قضاوت قرار می گیرد. با ارزشی مستمر معلم نقاط ضعف و قوت جریان و عوامل آموزشی را در می یابد و در جریان آموخته های واقعی فراگیران قرار می گیرد و می تواند برنامه های جبرانی و ترمیمی را تدارک بیند.نقش تعامل مثبت معلم با دانش آموزان در موفقیت تحصیلی

درخواست حذف اطلاعات

چه زمانی استفاده از روش سخنرانی در تدریس مفید تر است؟ رفتار مثبت و سازنده معلم به مراتب نقش مهمم تری در موفقیت تحصیلی دانش آموزان ایفا می کند و حتی بیش از امکانات آموزشی و کمک درسی و حتی اندازه کلاس و تعداد شاگردان روی یادگیری دانش آموزان موثر است.نقش باور به توانایی در موفقیت در درس ریاضی

درخواست حذف اطلاعات

نقش باور به توانایی در موفقیت در درس ریاضی جو بولر، نویسنده و استنفورد در یک سخنرانی در انجمن نویسندگان تعلیم و تربیت، در مورد نقش باورها بر موفقیت در تحصیل و به خصوص در درس ریاضی چنین گفت: "استعداد ریاضی، تنها یک افسانه است که تاثیر منفی زیادی بر موفقیت دانش آموزان در درس ریاضی دارد.پدران بیش از هفت برابر بر موفقیت تحصیلی فرزندانشان موثرند.

درخواست حذف اطلاعات

نقش برجسته پدران در موفقیت تحصیلی فرزندان نتایج یک تحقیق در کشور بریتانیا نشان می دهد که میزان تحصیلات پدر نقشی به مراتب قوی تر در پیش بینی موفقیت تحصیلی فرزندان ایفا می کند. زمانی که پدر از سطح تحصیلات پائین تری برخوردار است، احتمال افت تحصیلی، ادامه دور باطل فقر و ناتوانی در رسیدن به موفقیت با احتمال بسیار بالاتری در فرزندان به وجود می آید. این گزارش که توسط اداره ملی آمار بریتانیا منتشر شده است نشان می دهد که ک نی که پدر تحصیل کرده ندارند، 7 و نیم برابر کمتر از سایر ک ن به موفقیت تحصیلی می رسند.نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

images (2) هر چه که بتواند کیفیت تدریس ویادگیری را افزایش دهد وسیله ای برای کمک به آموزش است . رسانه های نوشتاری از اولین رسانه هایی بودند که در امر تعلیم و تربیت از آنها استفاده می شده است ، و سپس رسانه های دیگری از قبیل تصاویر ، نقشه ها ، اسلاید ، ، تلویزیون و بسیاری از رسانه های دیگری که وارد جریان تعلیم وتربیت شده اندکه درامرتدریس ویادگیری تاثیر داشته اند .نظریه رشد روانی-اجتماعی اری ون

درخواست حذف اطلاعات

مراحل رشد اری ون اری ون عقیده داشت که افراد در هر مرحله، با یک تضاد روبرو می شوند که نقطه عطفی در پروسه رشد خواهد بود. به عقیده اری ون، این تضادها بر به وجود آوردن یک کیفیت روانی یا ناکامی در به وجود آوردن آن کیفیت متمرکزند. در خلال این دوره، هم زمینه برای رشد شخصی بسیار فراهم است و هم از سوی دیگر، برای ش ت و ناکامی.روش مطالعه pq4r یا پس ختام

درخواست حذف اطلاعات

روش مطالعه pq4r یا پس ختام این روش یکی از مهمترین و معروفترین روشهای بهسازی حافظه است. نام این روش همانند نام انگلیسی آن (pq4r) متشکل از حروف اول شش مرحله آن است.