پیدا

روشهای کاهش و حذف رفتار های نا مطلوب

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 روشهای کاهش و حذف رفتار های نا مطلوب به دو دستة روشهای مثبت و روشهای منفی تقسیم می شوند.به طور کلی رفتارهای نا مطلوب را از دوراه می توان کاهش داد:(1) جانشین ساختن رفتار های مطلوب به جای آن ها و در نتیجه کاهش دادن غیر مستقیم رفتارهای نا مطلوب،(2)کاهش دادن مستقیم رفتارهای نا مطلوب.به روش هایی که در مورد اوّل به کار می روند روش های مثبت کاهش رفتار می گویند، زیرا همة آنها از اصل تقویت مثبت مشتق شده اند.روش هایی که در مورد دوم به کار می روندروشهای منفی کاهش رفتار نام دارند، زیرا در همة آنها از شیوه های کم وبیش آزارنده استفاده می شوند و، چنان که خواهیم دید، این روشها عوارض منفی ایجاد می کنند.خودماندگی در دانش آموزان ابت

درخواست حذف اطلاعات

معلم خوب گاهی معلّمان و اولیای مدارس دوره ابت به ویژه مدارس پسرانه در کلاس درس و حیاط مدرسه با دانش آموزانی مواجه می شوند که در خود فرو می روند و به محیط اطراف توجهی ندارند، در برقراری ارتباط با دیگران ناتوان هستند و نه فقط با ی تعامل ندارند بلکه از تماس با دیگران احساس بیزاری می کنند و نسبت به دیگران رفتار خشونت آمیز دارند.معنای تربیت چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

چه زمانی استفاده از روش سخنرانی در تدریس مفید تر است؟ معنی و مفهوم تربیت چیست؟ برای رسیدن به تعریف تربیت بحث را با توجه به معانی لغوی تربیت و اصطلاحاتی که مترادف آن به کار می روند پی می گیریم.قواعد تربیت متعادل

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 استعدادها و طبیعت انسان که تعلیم و تربیت باید متکی بر آن ها باشد باید همواره مورد توجه و عنایت مربیان و معلمان قرار گیرد. هم چنین می توان به هنجارهایی اشاره کرد که در تعلیم و تربیت جنبه اساسی داشته و تعیین کننده ی جهت گیری مربی هستند. این هنجارها را که در حقیقت از جمله اه تربیتی هستند، در قالب چهار قاعده می توان بیان کرد:نظریه یادگیری ثرندایک

درخواست حذف اطلاعات

ثرندایک، تحت تأثیر روانشناسى فیزیولوژیک قرار داشت و معتقد بود که مشخصترین یادگیرى در انسانها و حیوانهاى دیگر، یادگیرى از راه کوشش و خطاست که وى بعدها آن را یادگیرى از طریق گزینش و پیوند نامید؛ به بیان دیگر، ع العمل یا پاسخ موجود زنده (اعم از انسان یا حیوان) در مقابل محرک یا محرکها، ناشى از برقرارى ارتباطات عصبى در درون سازواره است، به طورى که در طول یادگیری، بتدریج پاسخهاى نادرست کم مى شود و به جاى آن پاسخهاى درست ـ که موجود را به هدف میرساند ـ ظاهر میشود و در ادامهٔ کار به یادگیرى منجرمیگرددروش تدریس تعاملی یا فعال چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

روش تدریس تعاملی یکی از روش های تدریس که امروزه به طور جدی مورد توجه شمندان عرصه تعلیم و تربیت قرارگرفته است، روش تدریس تعاملی یا فعال می باشد. از ویژگی های بارز چنین تدریسی فعال بودن معلم و دانش آموزان در فضایی کاملا اجتماعی و آزاد از نظر بیان شه ، نقد سازنده و بازسازی تجارب گذشته شخصی است. تدریس بخشی از آموزش است و به آن قسمت از فعالیت های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود.نقش انگیزه در تعلیم و تربیت دانش آموزان

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 چرا بعضی دانش آموزان، مشتاقانه به تکالیف خود روی می آورند و در انجام دادن تکالیف آموزشگاهی از خود سختکوشی نشان می دهند، حال آن که بعضی دیگر، از تکالیف خود اجتناب می کنند و از روی بی علاقگی به انجام دادن آن ها مبادرت می ورزند؟انگیزش و یادگیری: راه‏کارهای ایجاد انگیزش در دانش آموزان

درخواست حذف اطلاعات

معلم خوب تحقیقات انجام شده نشان می‏دهد که،کندآموزان و عقب‏ماندگان خفیف به خود سرزنش‏گری در برابر ش ت تمایل دارند و در مورد پیروزی، استنادهای بیرونی و ناپایدار می‏دهند. آنها باور ندارند که کوشش‏هایشان عامل کامی آنها و عدم تلاش آنها علت ش ت‏شان بوده است.تیزهوشی و تفکر:ذهنی که با پرسشگری مواجه است، خود را به چالش می کشد

درخواست حذف اطلاعات

روش تدریس تعاملی ذهنی که با پرسشگری مواجه است، خود را به چالش می کشد و می داند که یادگیری تنها در اثر تلاش و استقامت به دست می آید حتی اگر به ش ت منجر شود، بیش از دیگران می تواند به حداکثر شکوفایی برسدآموزگار امروزین، شدن و ماندن

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 آموزگار امروزین، شدن و ماندن:"به هر مدتی گردش روزگار / ز طرزی دگر خواهد آموزگار/ سرآهنگ، پیشینه کج رو کند / نوایی دگر در جهان نو کند"انگیزش و یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری فارس: انگیزش و یادگیری تحقیقات انجام شده نشان می‏دهد که،کندآموزان و عقب‏ماندگان خفیف به خود سرزنش‏گری در برابر ش ت تمایل دارند و در مورد پیروزی، استنادهای بیرونی و ناپایدار می‏دهند. آنها باور ندارند که کوشش‏هایشان عامل کامی آنها و عدم تلاش آنها علت ش ت‏شان بوده است.انواع انگیزش و نظریه های انگیزش

درخواست حذف اطلاعات

چه زمانی استفاده از روش سخنرانی در تدریس مفید تر است؟ انگیزش، یک مفهوم وسیع است. این مفهوم چندین واژه دیگر را که توصیف کننده عوامل مؤثر در انرژی و هدایت رفتار ما است نظیر: نیازها، علایق، ارزش ها، گرایش ها، اشتیاق ها و مشوق ها را دربرمی گیرد.انگیزش در یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 می توان انگیزه را دقیق تر از انگیزش دانست ، انگیزش عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد . مثلاً وقتی می پرسیم چرا فلان شخص رفتار خاص را انجام می دهد به دنبال انگیزه او هستیمنقش انگیزش در اموزش و یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

معلم خوب بارها دانش آموزانی را دیده ایم که از لحاظ توانایی و استعداد یادگیری بسیار شبیه به هم هستند ،اما در پیشرفت تحصیلی تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند.این تفاوتها نه نتها در یادگیری درسهای آموزشگاهی بلکه در سایر فعالیتهای غیر تحصیلی نیز به چشم می خورد.این جنبه از رفتار آدمی به حوزه انگیزش مربوط می شودنظریه های انگیزش

درخواست حذف اطلاعات

نظریه های انگیزش متفکران از زمانهای بس قدیم برای توجیه و تفسیر رفتار انسان و کشف انگیزه ها و علتهای آن، کوشیده اند(1) و نتایج کوششهای خود را به صورت «تئوری یا نظریه» اظهار کرده اند که اینک به معروف ترین این نظریه ها اشاره می کنیم.انگیزش و یادگیری در آموزش و پرورش

درخواست حذف اطلاعات

چه زمانی استفاده از روش سخنرانی در تدریس مفید تر است؟ «انگیزش» عاملی است که رفتار مشخصی را تحریک و هدایت می‏کند و پاسخی است به این سؤال که اساس یادگیری علم چیست؟ روان‏شناسان برای انگیزش اهمیت بیشتری نسبت به هوش قائل می‏شوند. آنان انگیزش را حاصل عواملی مانند مشوّق ها، نیازهای درونی،کنجکاوی، برانگیختگی و علت‏هایی می‏دانند که فرد برای رویدادها و نتایج اعمال می‏کند.آموزگاری؛ شغلی پر استرس

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 واقعیت این است که استرس همیشه برای انسان مضر نیست. در واقع خیلی ها معتقدند انسان برای حفظ سلامت خود تا حدودی به استرس نیاز دارد. وقتی استرس به شکل انگیزه ای مثبت کار می کند، سودمند به حساب می آید، اما اگر از این حد مطلوب فراتر برود، استرس ضررش از فایده اش بیشتر می شود.طرح درس براساس الگوی e5(تکلیف کلاسی)

درخواست حذف اطلاعات

این الگوی از پویاترین و کارآمدترین، الگوها است که در بسیاری از کلاس های دنیا با موفقیت در حال اجرا است. هر چندساخت گرایان دیدگاه های متفاوت وچندگانه ای در این نظریه ارائه کرده اند دیدگاه های مشترکی بدین شرح دارندارزشی مستمر و رویکرد نوین آموزشی

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 ارزشی مستمر ارزی مداوم فرایند آموزش، کوشش ها و عملکردهای دانش آموزان برای ب نتایج و اه آموزشی است. این کوشش ها در کلاس یا خارج از کلاس و در طی یک دوره آموزشی مورد قضاوت قرار می گیرد. با ارزشی مستمر معلم نقاط ضعف و قوت جریان و عوامل آموزشی را در می یابد و در جریان آموخته های واقعی فراگیران قرار می گیرد و می تواند برنامه های جبرانی و ترمیمی را تدارک بیند.نقش تعامل مثبت معلم با دانش آموزان در موفقیت تحصیلی

درخواست حذف اطلاعات

چه زمانی استفاده از روش سخنرانی در تدریس مفید تر است؟ رفتار مثبت و سازنده معلم به مراتب نقش مهمم تری در موفقیت تحصیلی دانش آموزان ایفا می کند و حتی بیش از امکانات آموزشی و کمک درسی و حتی اندازه کلاس و تعداد شاگردان روی یادگیری دانش آموزان موثر است.نقش باور به توانایی در موفقیت در درس ریاضی

درخواست حذف اطلاعات

نقش باور به توانایی در موفقیت در درس ریاضی جو بولر، نویسنده و استنفورد در یک سخنرانی در انجمن نویسندگان تعلیم و تربیت، در مورد نقش باورها بر موفقیت در تحصیل و به خصوص در درس ریاضی چنین گفت: "استعداد ریاضی، تنها یک افسانه است که تاثیر منفی زیادی بر موفقیت دانش آموزان در درس ریاضی دارد.پدران بیش از هفت برابر بر موفقیت تحصیلی فرزندانشان موثرند.

درخواست حذف اطلاعات

نقش برجسته پدران در موفقیت تحصیلی فرزندان نتایج یک تحقیق در کشور بریتانیا نشان می دهد که میزان تحصیلات پدر نقشی به مراتب قوی تر در پیش بینی موفقیت تحصیلی فرزندان ایفا می کند. زمانی که پدر از سطح تحصیلات پائین تری برخوردار است، احتمال افت تحصیلی، ادامه دور باطل فقر و ناتوانی در رسیدن به موفقیت با احتمال بسیار بالاتری در فرزندان به وجود می آید. این گزارش که توسط اداره ملی آمار بریتانیا منتشر شده است نشان می دهد که ک نی که پدر تحصیل کرده ندارند، 7 و نیم برابر کمتر از سایر ک ن به موفقیت تحصیلی می رسند.نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

images (2) هر چه که بتواند کیفیت تدریس ویادگیری را افزایش دهد وسیله ای برای کمک به آموزش است . رسانه های نوشتاری از اولین رسانه هایی بودند که در امر تعلیم و تربیت از آنها استفاده می شده است ، و سپس رسانه های دیگری از قبیل تصاویر ، نقشه ها ، اسلاید ، ، تلویزیون و بسیاری از رسانه های دیگری که وارد جریان تعلیم وتربیت شده اندکه درامرتدریس ویادگیری تاثیر داشته اند .نظریه رشد روانی-اجتماعی اری ون

درخواست حذف اطلاعات

مراحل رشد اری ون اری ون عقیده داشت که افراد در هر مرحله، با یک تضاد روبرو می شوند که نقطه عطفی در پروسه رشد خواهد بود. به عقیده اری ون، این تضادها بر به وجود آوردن یک کیفیت روانی یا ناکامی در به وجود آوردن آن کیفیت متمرکزند. در خلال این دوره، هم زمینه برای رشد شخصی بسیار فراهم است و هم از سوی دیگر، برای ش ت و ناکامی.روش مطالعه pq4r یا پس ختام

درخواست حذف اطلاعات

روش مطالعه pq4r یا پس ختام این روش یکی از مهمترین و معروفترین روشهای بهسازی حافظه است. نام این روش همانند نام انگلیسی آن (pq4r) متشکل از حروف اول شش مرحله آن است.روش مطالعه مردر(murder)

درخواست حذف اطلاعات

الگوی پیش سازمان دهنده و سازمان دهنده ی گرافیکی1 روش جدید مطالعه و یادگیری روش مردر (murder) نام دارد . مردر از حروف اول شش مرحلهٔ آن تشکیل یافته است.